İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ


1.SINIF

MAT 101 Matematik 1 (4 0 4)

Reel ve kompleks sayılar, Diziler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev, Türev uygulamaları, Sonsuz küçük, Rolle ve ortalama değer teoremleri, Diferansiyel, Yaklaşık hesaplamalar, Belirsiz şekiller, L’Hospital kuralı, Ekstremumlar, Transandant fonksiyonlar, Parametrik ve kutupsal denklemler, Eğrilik, Uygulamalar.

MAT 102 Matematik II (4 0 4 )

Vektörler. Matrisler. Determinantlar. Bir matrisin rankı. İnvers matrisin bulunması. Lineer denklem sistemleri. Lineer dönüşümler. Karakterestik denklemler. Matris formları. Belirsiz integraller. Genelleştirilmiş integraller. Seriler. Kuvvet serileri. Fonksiyonların seriye açılması (Taylor, Mac-Laurin serileri)

KİM 101 Genel Kimya (3 0 3)

Kimyanın temel kanunları. Stokivometrik bağıntılar. Atom yapısı. Periyodik sistem. Redoks reaksiyonları. Kimyasal bağlar. Gaz hali ve kanunlar. Sıvı hal. Katı hal. Termokimya. Çözeltiler. Kimyasal denge. Çözeltilerde denge-pH. Asit. Baz. Tuz. Nötralizasyon. Elektrokimya. Ametaller. Metaller. Konular ile ilgili deneyler.

FİZ 101 Fizik I (4 0 4)

Ölçme. Vektörler. Çizgisel hareket. Düzlemde hareket. Noktanın dinamiği. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. Nokta sistemlerinin dinamiği. Çarpışmalar. Dönme hareketinin kinematik ve dinamiği. Statiğin temelleri. Gravitasyon. Akışkanlar mekaniği.

FİZ 102 Fizik II (3 0 3)

Elektrik ve magnetizma (Tarihsel bilgi, atomik yapı, coulomb kanunu, elektrik akım, direnç, ohm kanunu, alternatif akım devreleri). Optik Kalın mercekler. Girişim. Difraksiyon ağları. X-ışınlarının difraksiyonu. Bragg kanunu. Polarisazyon. Relativistik ve modern teoriler.

İNŞ 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş (3 0 3)

Mühendisliğin tanımı ve temel mühendislik dalları. İnşaat mühendisliğinin tanımı ve ana kolları. Yapı (strüktür), su (hidromekanik), zemin (geoteknik) ve ulaştırma mühendislikleri ve uğraşı alanları. Geçmişte inşaat mühendisliği ile iç içe olup bu gün inşaat mühendisliğinden ayrılmış olan disiplinler. Dünyada ve Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitimi ve tarihçesi, çeşitli ülkelerdeki sertifikalı mühendis ya da profesyonel mühendis kavramı ve Avrupa topluluğunda çalışacak inşaat mühendislerinin yetki belgesi alma prosedürü. Şantiye ya da işyeri gezileri.

İNŞ 103 Teknik Resim I (3 1 4)

Gereği. Amacı. Yeri. Teknik resim standartları. Teknik resim çizim araçları ve gereçleri. Standart resim yaprakları formlar (ölçüleri antedler. Katlanmaları). Teknik resimde kullanılan çizgiler. Standart eğik norm yazı. Ölçülendirme elemanları. Temel geometrik çizimler. Perspektif çizimleri. Dik izdüşüm. Gerçek uzunluk ve büyüklük bulma metotları. Perspektiften görünüş çizimleri. Standart altı görünüş çizimleri. Ölçekler ve ölçekli çizim.

İNŞ 104 Teknik Resim II (3 1 4)

Perspektifler. Kesit almalar. Kesitlerin yapılarına ve elamanlarına uygulanması. Plan düşey kesit sistem detayı, nokta detayı çizimleri. Ölçülendirmeler. Temeller. Kapı ve pencere doğramaları. Merdiven, ve çeşitli kalıp resimlerinin çizim ve ölçülendirilmeleri. Tesisat resimlerinin çizimleri

İNŞ 105 Bilgisayar Programlama I (3 1 4)

DOS işletim sisteminin tanıtılması ve uygulamaları. Basic veya Fortran programlama dillerinin tanıtılması ve çeşitli örnek problemler ile programlama mantığının ve tekniğinin öğretilmesi.

İNŞ 106 Bilgisayar Programlama II (3 1 4)

Wındows paket programının tanıtılması ve uygulamaları. Word ve excel paket programlarının veya muadili programlarının tanıtılması ve uygulamalar.

İNŞ 107 İnşaat Jeolojisi (3 0 3)

İnşaat jeolojisi genel bilgileri. Kütleleri oluşturan başlıca minerallerin özellikleri ve önemleri. Kütlelerin sınıflandırılması. Magmatik tortul ve metamorfik kütleler. Yeryüzünün değişimine etki eden faktörler. Epirojenik, orojenik hareketler. Depremler, heyelanlar. Süreksizlikler ve inşaat mühendisliğinde ki önemi.

İNŞ 108 Mimarlık Bilgisi (3 0 3)

Mimari proje çalmışları. İlk etütler ve eskiz çalışmaları. Avan ve kesin proje. Uygulama projeleri hakkında bilgiler. Mahal bilgileri ve tipleri. Gelişmiş yapı sistemleri. Prefabrik sistemler. Geniş açıklıkların geçilmesi sistemleri. Yapıda ısı, su, nem ve ses yalıtımları planının zemine uygulanması. Taşıyıcı yapı kısımları. Çatı teşkilleri. Bölücü yapı kısımları hakkında bilgiler ve konularla ilgili çalışmalar.

İNŞ 110 Yapı Elemanları (3 0 3)

Kagir yapı elemanları : Taş, tuğla duvarları. Duvar boşlukları, kemerler, tonozlar, döşemeler, merdiven, döşeme ve merdiven kaplamaları. Ahşap yapı elemanları : Bina ahşap duvarları, döşemeler, tavanlar, kirişler, mesnetler, ayaklar, çatı, merdiven, kapı ve pencereler ve uygulamaları.

İNŞ 112 Statik (4 0 4)

Giriş. Kavramlar ve kanunlar. Maddesel noktanın statiği. Düzlem kuvvetler sistemi. Uzay kuvvetler sistemi. Rijit cisim statiği. Ağırlık merkezleri. Atalet momentleri. Taşıyıcı sistemler. Yükler. İzostatik dolu gövdeli sistemler. İzostatik kafes kirişler. Kablolar. Kesit tesislerine giriş.
2.SINIF


İNŞ 201 Nümerik Analiz I (2 1 3)

Kök bulma yöntemleri. Sayısal integrasyon. Sayısal türev. Farklar. Hatalar ve enterpolasyon.

İNŞ 202 Nümerik Analiz II (2 1 3)

En küçük kareler yöntemi. Lineer ve lineer olmayan denklem sistemleri. Diferansiyel denklem çözümleri.

İNŞ 203 Mukavemet I (4 0 4 ):

Tanım ve ilkeler, Gerilme hali ve gerilme tansörü, Şekil değiştirme lineer elastisite, Hooke Kanunları, İzotropi, Enerji, yorulma, Sönme, Gevşeme, Plastisite, Viskoelastisite, Mukavemet hipotezleri, Eksenel normal kuvvet, Kesme, Burulma, Ağırlık merkezleri, atalet momentleri, Düz ve eğik eğilme.

İNŞ 204 Mukavemet II (4 0 4):

Kesmeli eğilme, Kesmenin etkisi, Kayma merkezi, Normal kuvvet ve eğilme, İkinci mertebe teorisi, Eğilmeli burulma, Virtüel iş ilkesi, Betti ve Castigliano teoremleri, Minimum ilkeleri, Elastik stabilite, Elastik bölge dışında burkulma, omega metodu. Raygleigh oranı, Elastik Eğri.

İNŞ 205 Dinamik(3 0 3 ):

Maddesel noktanın kinetiği ve kinematiği,atalet çevresi, Newton kanunları, İmplus ve momentum, İş kuvvet alanı, Potansiyel ve Kinetik enerji, Dirençli hareket, Titreşim, Evrensel çekim, Rijit cisim dinamiği, Eksenel dönme, Düzlem ve Rölatif hareket.

İNŞ 207 Mühendislikte İstatiksel Yöntemler (3 0 3):

Giriş, tarifler, Temel istatistiki paremetreler, Dağılım ölçümleri ve istatistik momentler, İhtimaller ve ihtimal dağılımları, Binom, Poisson, Normal, Log-Normal ve Gumbell dağılımları, Örnekleme dağılımları ve anlam testleri, Regrasyon ve korelasyon.

İNŞ 212 Yapı Statiği I (4 0 4):

Genel bilgiler, Yapı statiğinde yapılan kabuller, Yükler, Yapı sistemlerinin sınıflandırılması, Denge denklemleri, Kesit tesirleri, Mesnetler, Düğüm noktaları, Sistemlerin düzenlenmesi, Sistemlerin hiperstatiklik derecesinin belirlenmesi, Kirişler, Gerber kirişler, Üç mafsallı kirişler ve çerçeveler, Sistemleri sabit ve hareketli yüklere göre hesabı.

İNŞ 213 Yapı Malzemeleri I (3 0 3 ):

Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması, Malzemelerin ülke standart ve şartnamelere uyumu, Malzemede iç yapı, fiziksel, kimyasal, mekanik, teknolojik, termik ve akustik özellikler, Metaller, polimerler, cam ve seramik malzemeler, ahşap yapı malzemeleri ve bitüm esaslı malzemeler.

İNŞ 214 Yapı Malzemeleri II (3 1 4):

Bağlayıcı malzemeler, Alçı, kireç ve çimentonun sınıflandırılması ve özellikler, Agregaların sınıflandırılması, Doğal ve yapay agregalar, Agregaların granülometrisi, Beton ve beton karışım hesapları, Beton katkı malzemeleri, Laboratuar deneyleri.

İNŞ 231 Ölçme Bilgisi I ( 3 0 3 ):

Ölçme bilgisinin tanımı, Yeryüzünün şekli, ölçülen büyüklükler ve hata kaynakları, arazide nokta ve doğruların belirlenmesi (jalonlama) boy ölçümleri ve boy ölçmelerindeki hatalar, Açı ölçen aletler, Yatay ve düşey ölçmeleri, Dik inme ve çıkma araçları ve yöntemleri, Konum planlarının çıkarılması, koordinat hesapları, Alan hesaplama yöntemleri, Planimetre, Kırık sınırların düzeltilmesi, Alanların bölünmesi, Aplikasyon.

İNŞ 232 Ölçme Bilgisi II (2 0 2 ):

Yükseklik sistemlerinin tanımı, Geometrik nivelman ölçme prensibi, Nivoların ve miraların tanıtılması, Bir noktadan bir noktaya kot taşıma , açık kapalı ve bağlı nivelman poligonları, Nivelman özet çizelgesi, Geometrik nivelmanı etkileyen düzenli hata kaynakları, Doğrulık ölçütleri, Özel uygulamalar, Kesitlerin çıkarılması, Yüzey nivelmanı, Kot verme, trigonometrik nivelman, Düşey açıların ölçülmesi ve hesabı, Yakın ve uzak noktalar arsnda trigonometrik nivelman, Hata teorisi, özel problemler, Barometrik nivelman, Barometre ve alimetri ölçme yöntemleri, Prezisasyonlu nivelman ve alet donatımı, Hatalar ölçme ve hesap yöntemleri, Vadi
geçiş nivelmanı.

MAT 201Yüksek Matematik I (4 0 4):

Fourier serileri,Çok değişkenli fonksiyonlar,Kismi türev ve tam diferansiyel,Kapalı fonksiyonlar,Fonksiyonel bağımlılık,Vektör analizi,Vektör fonksiyonu,Limit,Süreklilik,Yönlü türev,Gradiyent,Diverjans,rotasyonel ve uygulamalar, Katlı integraller,Alan,Hacim,Ağırlık merkezi,Moment,Bölge Dönüşümleri.

MAT 202 Yüksek matematik II (4 0 4):

Eğrisel integraller, Green teoremi, Yüzey integralleri, Stokes ve Diverjans teoremleri, Diferansiyel Denklemler, Adi diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden yüksek derecede diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Sabit katsayılı diferansiyel denkleme dönüşebilen denklemler, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Diferansiyel denklemlerin seri ile çözümü, Laplace dönüşümü.


İNŞ 234 Ölçme Bilgisi Yaz Uygulaması (1 1 2):

10 işgünü süre ile arazide yapılır. Yol ve tabi arazide poligon teşkili, Açı ve uzunlukların aletlerle ölçülmesi, Dengeleme,koordinat hesabı, Küçük bir arazi parçasını nivelman ve ölçümlerle gerekli hesaplama ve işlemler yapılarak tesviyeli haritasının çizilmesi, koordinatlandırılması, En ve boy kesitlerinin çizilmesi, Alanlarının hesaplanması3.SINIF
İNŞ 302 Yapı İşletmesi (2 0 2 ):

Genel bilgi, İnşaat sektörünün ülke ekonomisindeki yeri, İnşaatta üretin ve maliyet fonksiyonları, İnşaata rasyonilazyon, İnşaat stratejisi, Proje idaresi, Fizibilite, İhale ve yapım safhalarında yönetim ve denetim. İnşaatta planlama, Süre ve maliyet planlaması, Planlama teknikleri, CPM, Yapı işletmesinde organizasyon.

İNŞ 311 Yapı Statiği II (4 0 4)

Virtüel iş teoremi. Mohr metodu. Heperstatik sistemlerin hesabı: Kuvvet metodu, deplasman metodu. Tesir çizgileri. Hiperstatik sistemlerin hesabında pratik medotlar: Moment dağıtma yöntemi. Yapı sistemlerinin yatay yüklere göre hesabında yaklaşık yöntemler. Yapı sistemlerinin matris metodları ile hesabı.

İNŞ 313 Betonarme I (4 0 4)

Beton ve Betonarmenin tanımı. Hesap için temel ilkeler ve yapı güvenliği kavramı. Eksenel kuvvet etkisindeki elemanların taşıma gücü ve dikdörtgen ve dairesel kolonların donatı hesabı. Basit eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü ve dikdörtgen ve tablalı kirişlerin donatı hesabı. Eksenel basınç ve eğik eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü ve eğik eğilme etkisindeki dikdörtgen ve tablalı kirişlerin donatı hesabı. Kayma donatılı ve donatısız kirişlerin davranışı. Üçgen ya da trapez kesitli kirişlerin hesabı. Burulma ve zımbalama etkisi. TS 500, BS 8110, ACI 318, DIN 1045 ve CEB 78 standartlarının etüdü.

İNŞ 314 Betonarme II (4 0 4)

Betonarme kirişli plak döşemeler. Çeşitli mesnetleme biçimlerine göre plakların teorik ve TS 500 yöntemine göre analizi ve donatı hesabı. Nervürlü, asmolen, kaset ve mantar döşemelerin analizi ve donatı hesabı. Plaklarda zımbalama etkisi. Yüzeysel temellerin hesap yöntemleri. Tekil temeller, bir ve iki yönde sürekli temeller. Radyejeneral temeller. Yapıların yatay yükler altında hesabı. Deprem ve rüzgar yükleri etki altında çerçeve sistemlerin hesabı. Yatay yükler etkisi altında yapıların zemin içerisinde burulma etkisine karşı hesap.

İNŞ 315 Çelik Yapılar I (3 0 3)

Çelik malzemeye ait genel bilgiler. Çelik yapıda kullanılan birleştirme vasıtaları. Çekme ve basınç çubukları. Eksantrik basınca maruz çabuklar. Dolu gövdeli kirişler. Kafes kirişler. Kolon ayakları.

İNŞ 316 Çelik Yapılar II (2 1 3)

Çelik yapının sabit yük, kar ve rüzgar yüklerine göre statik hesabı. Kesit ve birleşim hesaplarının yapılması. Yapının stabilitesinin sağlanması ve lüzumlu detayların çizilmesi.

İNŞ 318 Betonarme Projesi (1 1 2)

Çok katlı bir yapının statik analizinin geleneksel ve bilgisayar destekli hesabı. Döşeme kalıp ve donatı çizimleri. Kolon aplikasyon planı. Kiriş detayları çizimleri. Temel aplikasyon planı ve diğer gerekli detay çizimleri.

İNŞ 321 Zemin Mekaniği I (4 0 4)

Zemin mekaniği tanımları, amaç ve tarihçesi. Zemin oluşumu. Zeminlerin endeks özellikleri. Zeminlerin sınıflandırılması ve sınıflandırma sistemleri. Zemin suyu ve yeraltı suyu hareketleri. Zeminlerde kompaksiyon. Zeminlerde gerilme analizleri. Gerilme, şekil değiştirme, zaman bağıntıları. Sıkışma ve konsolidasyon.

İNŞ 322 Zemin Mekaniği II (3 0 3)

Zeminlerde kayma mukavemeti. Elastik, plastik denge ve plastik denge durumları. Toprak basınçları ve ilave yüklerin toprak basınçlarına etkisi. Arkalarında toprak tutan yapılar. İstinat duvarları, palplanşlar ve ankrajlar. Şev stabilitesi.

İNŞ 324 Temel İnşaatı I (3 0 3)

Temel yapısında kullanılan malzemeler. Temel çukurları açılması, emniyete alınması ve sulara karşı korunması. Çevre yapılarının emniyete alınması. Temel zemini iyileştirme yöntemleri. Temel sistemleri. Sığ temellerin taşıma gücü ve oturma hesapları. Derin temellerin taşıma gücü ve oturma hesapları.

İNŞ 331 Karayolu I (3 0 3):

Proje yılı trafik hacminin hesabı ve yol geometrik standartlarının seçimi, Geçki araştırması, Üst yapı hesabı, Ekonomik etüt, Kesin eksen hesabı ve kesin plan. Kesin boy ve kesitin hesaplanması, Tip en kesitlerin hazırlanması ve toprak işi hesabı.

İNŞ 332 Karayolu II (2 1 3)

Karayolu yapısı ve özellikleri (Alt yapı, üst yapı, üst yapıya gelen etkiler, üst yapının zorlanması). Karayolu üst yapısında kullanılan malzemeler ve uygulanan deneyler. Esnek üst yapıların projelendirme yöntemler. Esnek üst yapı tabakaları ve özellikleri. Esnek üst yapının inşa yöntemleri. Yolların drenajı.

İNŞ 341 Akışkanlar Mekaniği (3 0 3)

Akışkanların temel özellikleri. Hidrostatik basınç değişimi. Batmış yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvveti. Yüzen ve batmış cisimlerin dengesi. Sıvıların rölatif dengesi. Akımda hız ve ivme. Süreklilik denklemi. Çevrinti, sirkülasyon, akım fonksiyonu ve hız potansiyel fonksiyonu tanımları. Sürtünmesiz akımda Euler hareket denklemi. Bernoulli Denklemi ve uygulamaları.

İNŞ 342 Hidrolik (4 0 4)

İmpuls-Momentum denklemi ve uygulamaları. Boyut Analizi ve benzerlik. Gerçek akışkanların hareketi. Laminer ve türbülanslı akımlar. Boru akımları. Yerel yük kayıpları. Boru ağı hesabı. Denge bacası salınımı ve su darbesi hesabı. Açık kanallarda üniform olmayan akımlar. Akımda batmış cisimlere gelen kuvvetler.

İNŞ 343 Hidroloji (3 0 3)

Hidroloji ve hidrolojik çevrimin tanımı. Bir havzanın ortalama yağışı. Hidrograf ve özellikleri. Birim hidroğraf teorisi. Havzalarda taşkın piki ile tekerrür süresi ilişkisi için çeşitli metodlar. Hidrolojik ve Hidrolik öteleme yöntemlerinin tanıtılması. Su arza gayeli barajlarda hacim-verim ilişkilerinin tanımı ve hesabı
4.SINIFİNŞ 401 Mühendislikte Paket Program Uygulamaları I (2 1 3)

İnşaat mühendisliğinde kullanılan güncel bilgisayar paket programlarından bazılarının tanıtılması ve uygulamaları.

İNŞ 402 İş Hukuku (2 0 2)

İş hukukunun konumu, nitelikleri ve kaynakları. İşçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili kavramları. Hizmet akdi kavramı ve türleri. Toplu iş hukuku, işçi ve işveren kuruluşları. Toplu iş sözleşmeleri.

İNŞ 404 Şantiye Tekniği (3 0 3)

Şantiye organizasyonu. Şantiye kurulması ve şantiyede kullanılan iş makinaları. Şantiyede iş programları. Metraj ve keşif işleri.

İNŞ 405 Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri (3 0 3)

Bilgisayar çizim programları ile ilgili genel bilgiler. İnşaat mühendisliği konularındaki çizimlerde bilgisayarın kullanımı. AUTOCAD bilgisayar programının tanımı ve uygulaması.

İNŞ 406 Mühendislikte Paket Program Uygulamaları II (2 1 3)

İnşaat mühendisliğinde kullanılan güncel bilgisayar paket programlarından bazılarının tanıtılması ve uygulamaları.

İNŞ 408 İskele ve Kalıp Sistemleri (3 0 3)

Klasik iskele ve kalıp sistemleri. Prefabrik modüler iskele ve kalıp sistemleri. Panel kalıplar, kayar kalıplar ve yapıya asılan çok katlı yapılar için modüler iskele ve kalıplar. İskele ve kalıplarda mukavemet hesabı. İş programına göre modüler iskele ve kalıp hesabı, seçimi ve adet belirleme esasları. Modül geliştirme çalışmaları.

İNŞ 409 İş Makinaları (3 0 3)

İnşaat ve makina. Makina elemanları. Kuvvet makinaları. Tulumbalar. Kompresörler. Kaldırma ve İletme makinaları ve tesisleri. Deleçler. Sontaj makinaları. Sahmerdanlar. Zemin kazma ve sıkıştırma makinaları. Taş kırma, eleme ve yıkama makinaları. Beton karışım ve yapım tesisleri. Bitümlü karışım tesisleri.

İNŞ 421 Temel İnşaat II (3 0 3)

Arazide temel zemini araştırmaları. Geoteknik rapor hazırlanması. BS-AIJ-DIN-ASTM standartlarında güvenlik sayısı seçimi ve zemin emniyet gerilmesi kavramı. Yüzeysel ve derin temeller. Derin kazı teknikleri. Enjeksiyon genel bilgileri, yöntem ve uygulamaları. Özel temel problemleri.

İNŞ 422 Zemin Mekaniğinde Özel Konular (3 0 3)

Arazide yapılan zemin etüd çalışmaları. Jeoloji ve jeofizik çalışmalar. Sondaj teknikleri. Heyelanlar tanımı ve sınıflandırılması. Arazide, laboratuarda ve büroda heyelan inceleme teknikleri. Kontrol ve önleme yöntemleri. Zemin iyileştirme yöntemleri. Özel zemin mühendisliği problemleri.

İNŞ 423 Geoteknik Mühendisliği (3 0 3)

İnşaat alanlarının geoteknik değerlendirilmesi. Donatılı zemin. Katı atıkların depolanması ve kil kaplamalar. Deprem mühendisliğinde zemin problemleri.

İNŞ 424 Temel İnşaatında Özel Konular (3 0 3)

Yüzeysel ve derin temel hesap yöntemleri. Özel temel mühendisliği problemleri. Yol temelleri. Kompaksiyon üst yapı hesabı.

İNŞ 426 Temel Zemini İyileştirme Yöntemleri (3 0 3)

Uygun olmayan zeminin uzaklaştırılması. Zeminde konsolidasyon sağlanması. Kompaksiyon. Drenaj. Stabilizasyon. Enjeksiyon. Dolma. Diğer yöntemler.

İNŞ 431 Tüneller ve Alt Yapı Tesisleri (3 0 3)

Tanımlar,amaç, tarihçe. Tünel güzergah seçimi ve tünel inşaasına kadar yapılan işlemler. Tünel açımı sırasında karşılaşılan jeolojik sorunlar. Tünellerde yapılan kaya sınıflamaları. Tünel stabilitesi ve iksa yöntemleri. Tünel açma yöntemleri.

İNŞ 432 Otoyollar (3 0 3)

Otoyollara genel bakış ve gereklilik şartları. Otoyol standartları ve bunların karayolu standartları ile karşılaştırılması. Otoyol geçkisinin tespiti proje ve aplikasyonu. Otoyollarda asfalt kullanımı İşaretleme kuralları, kullanılan kavşak çeşit ve tipleri. Otoyol bakım ve onarımı.

İNŞ 433 Yol Üst Yapısı (3 0 3)

Yol üst yapısının tanımı. Yollarda gerilme dağılışı. Yol üst yapılarının projelendirilmesi. Esnek üst yapılar, rijit üst yapılar. Yol üst yapısında kullanılan malzemeler. Esnek üst yapıların yapımı. Beton yollar. Parke yollar. Yolların aydınlatılması.

İNŞ 434 Trafik Mühendisliği (3 0 3)

Trafik akımlarında rol oynayan faktörler. Trafiğin ana unsurları ve özellikleri. Trafik sayımları. Trafik işaretleri, sinyaller tipleri hesaplar.

İNŞ 441 Su Yapıları I (3 0 3)

Su yapıları mühendisliğinin tanımı. Su kaynakları planlaması. Akarsulara ait ölçümler. Akarsularda katı madde hareketi. Su toplama hazneleri. Haznede ölü hacim hesabı. İhtiyaç hazne hacminin hesabı. Haznelerde dalga hareketi. Taşkın hacminin bulunması. Bağlamalar, çeşitleri ve hesap esasları.

İNŞ 442 Su Yapıları II (3 0 3)

Baraj planlaması. Barajların sınıflandırılması. Barajların tasarımı. Ağırlık barajın analiz yöntemi. Kemer barajlar. Dolu barajlar ve çeşitleri. Dolgu barajlarda sızma. Şev stabilitesi. Dolu savaklar ve çeşitleri. Enerji kırıcılar ve tipleri. Su kuvveti tesisleri ve yapı elemanları dizayn şekilleri, hesapları, enerji üretimi ve ekonomik dizayn esasları.

İNŞ 443 Su Temini ve Kanalizasyon (3 0 3)

Su ihyacının ve sarfiyatının hesabı. Su kaynaklarının değerlendirilmesi. Suların iletimi. Su hazneleri. Su dağıtım şebekeleri. Kullanılmış suların uzaklaştırılması. Meskun bölge hidrolojisinin temelleri. Yağmur suyu drenaj sistemlerinin hesabı.

İNŞ 444 Su Yapılarında Özel Konular (3 0 3)

Enerji kaynakları. Enerji santralları çeşitleri. Hidroelektrik tesis tipleri. Türbinler. Kıyı liman yapıları. Açık deniz yapıları. Akarsularda ulaşım.

İNŞ 445 Çevre Teknolojisi (3 0 3)

Suların kirlenmesi ve kaynakları. Kirleticilerin su ortamına etkileri. Akarsularda ve göllerde kirlenme. Suların tasfiyesi ve su kalite kontrolü. Katı atıklar ve kaynaklar. Katı atıkların değerlendirilmesi. Hava kirlenmesi ve kaynakları. Hava kirlenmesi kontrolü. Toprak kirlenmesi ve kaynakları. Kirleticilerin çevreye etkileri.

İNŞ 446 Sulama ve Kurutma (3 0 3)

Su alma yapıları. Yağmur suyu kanallarının hesabı. Su ihtiyacının saptanması. Sulama yöntemleri. Drenaj mühendisliği ile ilgili genel bilgiler.

İNŞ 447 Açık Kanal Akımları (3 0 3)

Açık kanal akımlarının tanımı ve sınıflandırılması. Üniform akım ve yavaş değişen akım için Chezy ve Manning denklemleri. Kinetik enerji düzeltme katsayısı. Özgül enerji-akım derinliği ilişkisi. Yavaş değişen akımı idare eden diferansiyel denklemin geniş dikdörtgen kanallar için çıkarılması ve bunun analitik çözümü. Yavaş değişen akım türleri su yüzü profillerinin sınıflandırılması. Prizmatik kanallarda ve doğal akarsularda su yüzü profili hesabı. Hidrolik sıçrama. Savak-şüt kanalları enerji kırıcı üçlüsünün tasarımı. Kurblarda ikincil akım. Köprü geçitlerinde daralmış akım ve menba kabarması hesapları.

İNŞ 448 Atık Su Arıtma Yapıları (3 0 3)

Kanalizasyonda su tutma hazneleri. Ters sifonlar ve dolu savakların hesap ve planlama esasları. Pompa tesislerinin planlaması ve projelendirilmesi. Kullanılmış uygun suyun arıtma esasları. Atıksu arıtma tesislerinin planlaması ve projelendirilmesi.

İNŞ 449 Mühendislik Hidrolojisinde Bilgisayar Programları (3 0 3)

Yıllık taşkın pikleri örnek serilerinin istatistiki analizlerini yapan FFA paket programının tanıtımı. Bir taşkın hidrografının baraj gölünden ötelenme hesaplarını yapan ROUT programının tanıtılması. Bir taşkın hidrografının bir doğal akarsu parçası boyunca ötelenmesi hesaplarını yapan MUSK programının tanıtılması. Gama Sentetik birim hidrografını hesaplayan GSBH programının tanıtımı. Birim hidrograf teorisi ile bir doğal akarsuyun herhangi bir kesitinde taşkın hidrografı hesaplayan HYD programının tanıtımı. Bütün programların örnek datalar ile çalıştırılması ve sonuçların irdelenmesi.

İNŞ 451 Construction Planning –I (3 0 3)

Principles of Project management. Methods of Planning. Gannt charts, networks, other basic scheduling charts. Representation of project operations: Project break down, network representation and terminology. Project scheduling with deterministic and probabilistic networks (CPM and PERT). Computer applications.

İNŞ 452 Construction Planning –I (3 0 3)

Construction planning with respect to costs and durations: critical path analysis, linear time-cost trade-off analysis. Resource-constraint construction planning: resource scheduling, resource levelling, some heuristic technigues. Computer applications. Control procedures: Line of balance (LOB) problems.

İNŞ 460 Mukavemet III (3 0 3)

Düzlem ve uzayda gerilme ve birim uzama kavramları. Enerji prensipleri ve genel teoremler. İki boyutlu elastisite teorisinde temel kavramlar. Doğru ve eğri eksenli kirişlerin eğilmesi. Elastik zemine oturan kirişler. Plakların eğilmesi. Plaklarda boşluk ya da delik bulunması halinde eğilme etkisinin analizi.

İNŞ 461 Yapı Statiği III (3 0 3)

Düğüm noktaları sabit ve hareketli sistemler. Özel durumlar. Mafsallı, konsollu, simetrik sistemler. Elastik mesnetli sistemler. Kirişleri veya kolonları süreksiz sistemler. Sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri. Kuvvet metodunda ileri konular, grup yüklemeler, izostatik esas sistemin değiştirilmesi.

İNŞ 462 Betonarme III (3 0 3)

Betonarme perdeler ve yüksek kirişler. Betonarme istinat duvarları. Betonarme silolar. Betonarme dikdörtgen ya da silindirik sıvı depoları. Betonarme kaplanmış plaklar. Betonarme kabuklar ve kubbeler.

İNŞ 463 Öngerilmeli Beton (3 0 3)

Öngerilmeli betonun tanımı. Öngerilmeli beton kablolarının özellikler. Öngerilmeli betonda sınıflama. Önceden germe ve sonradan germe yöntemleri. Eğilme etkisine karşı hesap. Kesme ve burulma etkilerine karşı hesap. Aktif ve pasif donatı hesabı. Kablo yörüngelerinin tespiti Hiperstatik yapılarda öngerilme etkilerinin hesabına giriş. Yapım teknolojisi ile ilgili temel ilkeler. Fabrika ve şantiye ziyaretleri.

İNŞ 464 Beton Teknolojisi (3 0 3)

Beton ve beton karışım hesapları. Özel amaçlı betonlar yapı kimyasalları. Geciktiriciler ve hızlandırıcılar. Hafif ya da hava sürükleyici betonlar, yüksek dayanıklı beton üretimi. Kütle betonu ve dökümü teknikleri. Hazır beton ve ekipmanları. Pompalanabilir beton ve özellikler. Beton testi cihazları. Hasarlı ve hasarsız beton muayene yöntemi. Laboratuvar deneyleri ve şantiye ziyaretleri.

İNŞ 465 Betonarme Yüksek Yapılar (3 0 3)

Perde-Çerçeve sistemlerinin yatay kuvvetlere göre hesabı. Çok katlı ve çok açıklıklı çerçevelerde hesap şeması ve esas bağıntılar. Perdeli çerçeveler. Kombine perdeler. Boşluk perdeler. Temel çökmelerin etkisi.

İNŞ 466 Prefabrik Yapılar (3 0 3)

Prefabrikasyonun tanımı. Prefabrik yapı elemanlarının tanıtımı ve malzeme özellikleri. Prefabrik panel döşemeler ve boşluklu kirişsiz döşemeler. Prefabrik kolon ve kirişler. Döşeme-kiriş ve kiriş-kolon bağlantı hesaplarında temel ilkeler. Prefabrik merdivenler. Prefabrik yapı elemanlarının hesabında modül geliştirme ilkeleri. Fabrika ve şantiye ziyaretleri.

İNŞ 467 Betonarme Köprüler (3 0 3)

Köprülerin genel esasları. Betonarme köprülerde tabliye döşemesinin Pigeud, Pucher ve Westergaard yöntemleri ile analizi. Betonarme köprülerde kirişlerin Cowrbon ve Guyon-Masonet yöntemleri ile analizi. Enleme kirişlerinin analizi Mekanik ve Elastomer köprü mesnetleri hesabı. Dolu gövdeli kafes kirişli çelik köprülerde ana kiriş, boylama kirişi ve enleme kirişi hesabı. Rüzgar, fren demeraj ve lase bağlantıların hesabı. Dolu gövdeli kirişlerde buruşma hesabı. TCK köprüler teknik şartnamesi, BS 5400 standartı ve Almanya demir yolları BE şartnamelerinin etüdü.

İNŞ 468 Çelik Köprüler (3 0 3)

Tarihçe. Köprülerin sınıflandırılması. Yönetmelikler. Demiryolu köprüleri. Kompozit kirişli köprüler. Kafes kirişli köprüler. Köprü stabilitesi. Rüzgar, lase ve fren bağlantıları. Eğri eksenli ve verev köprüler. Yapısal özellikleri ve projelendirme esasları.

İNŞ 470 Yapı Dinamiğine Giriş (3 0 3)

Deprem yüklerinin özellikleri. Betonarme yapı elemanlarının yük-deformasyon özellikleri. Depreme dayanıklı yapı kavramı. Taşıyıcı sistemin seçimi. Perde ve çerçeve sistemlerinin tasarımı. Betonarme yapı elemanlarının ayrıntıları.
4.SINIF(SEÇMELİ)

İNŞ 407
Şantiye Uygulamaları


İNŞ 431
Tüneller ve Alt Yapı Tesisleri


İNŞ 433
Yol Üst Yapısı


İNŞ 448
Atık Su Arıtma Yapıları ve Kanalizasyon

İNŞ 464
Beton Teknolojisi

İNŞ 467
Betonarme Köprüler

İNŞ 470
Sanayi Yapıları ( Çelik Karkas)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder